menuMenu
Menu

Sectorindeling samengesteld bedrijf: alleen eigen personeel telt mee

Volgens advocaat-generaal Wattel volgt uit de wettekst dat voor de sectorindeling van een samengestelde onderneming moet worden gekeken naar de werkzaamheden waar het grootste premieplichtig loon moet worden betaald. De premieloonsom van door derden verricht werk (ingeleend personeel) telt hierbij niet mee.

Een hoveniersbedrijf verricht ook bestratingswerk, grondwerk en rioleringswerkzaamheden. Tot 1 januari 2016 was de onderneming (een VOF) ingedeeld in sector 1 (Agrarisch bedrijf). Nadat het bedrijf inclusief personeel is overgenomen door een holding wordt de sectorindeling opnieuw beoordeeld. De activiteiten zijn niet gewijzigd. De inspecteur heeft het bedrijf per 1 januari 2016 ingedeeld in sector 45 (Zakelijke dienstverlening III). Bij uitspraak op bezwaar wijzigt de inspecteur de sectorindeling naar sector 3 (Bouwbedrijf). Deze indeling vindt plaats op basis van een indelingsonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat 6,88% van de omzet voortkomt uit het aanleggen en onderhouden van tuinen en het aanbrengen van beplanting. Van de totale omzet wordt 46,44% uitgevoerd door derden. Voor de sectorindeling vindt de inspecteur het bepalend aan welke activiteiten de grootste premieloonsom is toe te rekenen. Hij houdt hierbij rekening met de premieloonsom van derden. Voor Hof Den Haag was in geschil of het bedrijf in sector 1 of sector 3 thuishoort. Omdat het gaat om een samengesteld bedrijf (zij verricht werkzaamheden die in verschillende sectoren vallen), is art. 96 lid 2 Wfsv van toepassing. Op grond van lid 2 van dit artikel hoort een bedrijf thuis in de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. De premieloonsom van door derden verricht werk telt hierbij dus niet mee. Hetzelfde geldt voor het loon van de dga.
De staatssecretaris van Financiën is van mening dat het hoveniersbedrijf ingedeeld moet worden naar de aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die het bedrijf in het maatschappelijke verkeer vervult. Hierbij zijn de werkzaamheden, die derden voor het bedrijf verrichten onder haar leiding en toezicht, ook van belang.
Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het in lid 2 van het betreffende artikel uitsluitend gaat om de werkzaamheden waarvoor de werkgever als werkgever premieplichtig loon betaalt. De indeling van een niet-samengestelde onderneming wordt geregeld in art. 96 lid 1 Wfsv. Dat lid bepaalt dat de aard van de verrichte werkzaamheden en de maatschappelijke functie van de onderneming doorslaggevend zijn voor de sectorindeling. Bij het hoveniersbedrijf gaat het niet om lid 1, maar om lid 2 van art. 96 Wfsv. Voor de toepasbaarheid van het indelingscriterium van lid 1 op lid 2 geen steun te vinden in de tekst van het lid, noch in de wetsgeschiedenis. Hoewel de termen ‘als werkgever’ en ‘premieplichtig’ voor de term ‘loon’ niet zijn toegelicht laat dat niet onverlet dat:

  1. in lid 1 de werkzaamheden bepalend zijn en in lid 2 altijd het betaalde loon bepalend is geweest;
  2. de wetgever naar alle waarschijnlijkheid met lid 2 niets anders bedoelt dan het premieplichtig loon betaald aan de eigen werknemers van de werkgever, of ‘als werkgever betaalt’ bedoeld zou hebben als opdrachtgever, aanbesteder, inlener etc.

Hetzelfde geldt voor het loon van de dga, dat hij ontvangt van de holding en niet van het hoveniersbedrijf. Bovendien is dit loon niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen. Het cassatieberoep moet volgens de AG ongegrond worden verklaard.

Lid 2 van artikel 96 Wfsv is een nadere precisering van lid 1 van dat artikel. In beide situaties gaat het om een werkgever die werkzaamheden doet verrichten. In lid 2 gaat het om een werkgever die niet rechtstreeks is in te delen in een sector vanwege de verschillende werkzaamheden die in één bedrijf worden verricht. Daardoor moet nader gekeken worden naar het premieplichtig loon dat de werkgever zelf betaalt om tot een sectorindeling te komen.

Jacqueline Nietveld

Jacqueline Nietveld, Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting, is auteur voor onder andere het tijdschrift Loonzaken