menuMenu
Menu

'Consumptie' no-riskpolis niet noodzakelijk voor niet toerekenen WGA-lasten

Hoewel de no-riskpolis van toepassing was, deed de werkgever hier geen beroep op.  Daardoor is de betreffende WGA-uitkering aan haar toegerekend en is een hogere individuele premie vastgesteld. Volgens de Belastingdienst kon zonder een beroep op de no-claimpolis die premievaststelling niet worden aangepast. Volgens Rechtbank Gelderland is dat echter niet nodig.

Een bv neemt op 1 april 2004 een persoon die een arbeidsongeschiktheidsuitkering geniet in dienst. Deze uitkering is per 1 april 2006 beëindigd. Tot 1 april 2011 had de werknemer de status van arbeidsgehandicapte. Daarom kon de bv bij hernieuwde uitval van de werknemer het tijdens zijn ziekte doorbetaalde loon aan het UWV terugvragen met een beroep op de zogenoemde no-riskpolis. De werknemer is per 10 november 2009 uitgevallen. Hij heeft de wachttijd voor een uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), zoals geregeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, doorlopen. Vervolgens is aan de werknemer een WGA-uitkering toegekend. De bv heeft het loon van werknemer gedurende de wachttijd doorbetaald en heeft geen beroep op de no-riskpolis gedaan. Het UWV heeft daarom geen ziekengeld aan de werknemer betaald en heeft dit ook niet aan de bv gecompenseerd. De bv heeft in maart 2016 een verzoek om herziening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (premie Whk) gedaan voor de jaren 2014 tot en met 2016. De reden hiervoor is dat de bv had ontdekt dat de premie hoger was vastgesteld als gevolg van de toerekening van de WGA-uitkering van de werknemer aan eiseres. De bv meent dat dit niet terecht is omdat de werknemer uit hoofde van de no-riskpolis recht op ziekengeld had.
De Belastingdienst meent in navolging van het UWV dat de toerekening van de WGA-uitkering aan de bv terecht is omdat géén beroep is gedaan op de no-riskpolis. De toerekening zou achterwege zijn gebleven als wel een beroep zou zijn gedaan op de no-riskpolis en aan de werkgever ziekengeld zou zijn betaald als compensatie voor de loondoorbetaling.
Rechtbank Gelderland stelt vast dat WGA-uitkeringen in beginsel ten laste van de Werkhervattingskas komen. Bij wet is echter vastgelegd dat de WGA-uitkering niet ten laste van de Werkhervattingskas komt als het een WGA-uitkering betreft die is toegekend aan een werknemer die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering is ontstaan recht had op ziekengeld.
Dat een claim op ziekengeld zou moeten zijn gedaan of dat ziekengeld zou moeten zijn uitbetaald om onder de uitzondering te vallen valt niet in de wet te lezen en het systeem van de wet of de toelichting daarop zijn niet zo duidelijk dat deze voorwaarden bij wijze van uitleg ingelezen moeten worden. Omdat voor deze werknemer sprake was van een no risk polis kan de WGA-uitkering niet aan de bv worden toegekend en kan de bv niet met een hoger individueel percentage voor de Werkhervattingskas worden belast.

De kaders van de wet leiden tot een alleszins redelijke uitspraak. Uit de uitspraak blijkt overigens dat de Belastingdienst extra inspanningen zal moeten leveren om in overeenstemming met deze kaders te werken. Voor uitzonderingsgevallen moet handmatig maatwerk worden geleverd.

Laura Jentink

Laura Jentink is auteur voor onder andere het tijdschrift Loonzaken