menuMenu
Menu

Daily News

Als een werkgever iemand opneemt in de loonadministratie als werknemer, dan mag de Belastingdienst ervan uitgaan dat deze persoon ook een werknemer is. De afboeking van een vordering op die werknemer vormt dan loon, tenzij er sprake is van een oninbare vordering.

Het overleg met vertegenwoordigers van zzp’ers, opdrachtgevers en andere veldpartijen over een opvolger van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) dat voor het verzenden van een hoofdlijnenbrief aan de Kamer zou worden gehouden is uitgesteld. Eerst vindt nu het overleg met de Kamer plaats en pas daarna kunnen de belangenorganisatie feedback geven.

De bandbreedtes met de ondergrenzen en bovengrenzen van het gemiddeld uurloon om in aanmerking te komen voor het Jeugd-LIV 2018 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Een werkgever kan in aanmerking komen voor de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon op grond van de Wet...

Wie is de werkgever, indien een vennootschap onder firma een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer. Rechtbank Overijssel stelt over die vraag prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Een derde van de werkende Nederlanders krijgt geen reiskostenvergoeding, ov-kaart of leaseauto van de baas. Van de medewerkers die twintig kilometer of meer van huis naar werk reizen moet 22% in eigen buidel tasten, omdat zij geen enkele vorm van vergoeding ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Athlon.

Volgens Hof Amsterdam is een dwangsom die aan een politieambtenaar is toegekend omdat het bestuursorgaan te langzaam beslist, geen loon. Op de dwangsom dient dan ook geen loonheffing te worden ingehouden.

Een ondernemer die zelfstandige ondernemers werkzaamheden laat uitvoeren in het kader van de onderneming moet loonheffing inhouden en afdragen als die werkzaamheden alle kenmerken van een dienstbetrekking hebben.

Nauwelijks investeren, geen debiteurenrisico? Volgens de inspecteur kan je dan moeilijk van ondernemen spreken. Voor Hof Den Haag zijn die argumenten niet doorslaggevend om ondernemerschap af te wijzen.

Volgens Hof Den Haag waren de aan een bv opgelegde naheffingsaanslagen terecht. Vast stond dat regelmatig, niet in de loonheffingen betrokken, opnamen in rekening-courant waren geboekt als 'voorschot salaris' ten behoeve van de dga. De inspecteur had terecht had de correcties van het loon voor de dga niet te hoog vastgesteld.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptregeling voor de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid naar de Kamer gestuurd.