menuMenu
Menu

Daily News

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat een werkland de detacheringsverklaring mag weigeren in geval van fraude. Wel moet de instantie die de verklaring heeft afgegeven op de hoogte zijn gebracht en hebben nagelaten binnen redelijke termijn afdoende te reageren.

Een schoonmaakbedrijf factureerde meer uren aan haar klanten, dan zij verloonde. De inspecteur concludeert dat dus te weinig loonheffing is afgedragen. Volgens Rechtbank Noord-Holland is die conclusie echter onvoldoende onderbouwd.

Volgens advocaat-generaal Wattel volgt uit de wettekst dat voor de sectorindeling van een samengestelde onderneming moet worden gekeken naar de werkzaamheden waar het grootste premieplichtig loon moet worden betaald. De premieloonsom van door derden verricht werk (ingeleend personeel) telt hierbij niet mee.

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering arbeidsrelaties wordt verlengd tot 1 januari 2020. Wel wordt de handhaving in geval van kwaadwillenden vanaf 1 juli dit jaar iets verruimd.

De discussie over het wel of niet mogen onderbrengen van aandelen in de vrije werkkostenruimte is ongeveer even oud als de werkkostenregeling zelf. Voor werkgevers zou de aanwijzing van dergelijke – netto - voordelen een tariefvoordeel en daarmee een besparing kunnen opleveren. En die besparing...

Hoewel de no-riskpolis van toepassing was, deed de werkgever hier geen beroep op. Daardoor is de betreffende WGA-uitkering aan haar toegerekend en is een hogere individuele premie vastgesteld. Volgens de Belastingdienst kon zonder een beroep op de no-claimpolis die premievaststelling niet worden aangepast. Volgens Rechtbank Gelderland is dat echter niet nodig.

Met ingang van 1 janauri 2018 zijn de premiekortingen komen te vervallen. In de plaats daarvan komen de loonkostenvoordelen (LKV) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. Voor werkgevers die premiekortingen toepasten is er een overgangsregeling.

Werkgevers die vorig jaar de premiekorting...

Een actrice werkt voor meerdere toneelgezelschappen en meent dat haar inkomsten moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming. De arbeidsverhouding was misschien vormgegeven als dienstbetrekking, maar – vanwege haar artistieke vrijheid bij de vervulling van haar rol – was van een echte gezagsverhouding geen sprake.

Op 19 januari 2018 heeft de Hoge Raad twee uitspraken gewezen waarin meer duidelijkheid wordt geschept over de vraag wanneer sprake is van een zogenaamde multi-state worker voor toepassing van de EU-verordening inzake sociale zekerheid.

In de loop van het kalenderjaar voert een uitzendbureau – met terugwerkende kracht tot en met januari – een regeling in voor de vergoeding van huisvestingskosten van haar buitenlandse werknemers. Voortaan worden die kosten als extraterritoriale kosten vanuit het brutoloon vergoed.