menuMenu
Menu

Daily News

Een werkgever betwist dat de crisisheffing over 2012 tot een juist bedrag is vastgesteld. Omdat hij met zijn werknemers een nettoloonafspraak had, waarvan in 2013 pas het bedrag aan verschuldigde loonbelasting is vastgesteld en afgedragen, kon het in 2012 uitgekeerde nettoloon niet als grondslag dienen voor de crisisheffing, stelt hij.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was een latere ondertekening van de praktijkovereenkomsten door het kenniscentrum beroepsonderwijs geen belemmering om de afdrachtvermindering onderwijs alvast toe te passen.

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2018 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,03%.

Een beoogd statutair bestuurder van een bv in oprichting meent, als de oprichting afketst, dat hij erop had mogen vertrouwen dat met hem een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Volgens Hof Den Bosch was dit vertrouwen niet terecht.

Een GmbH wil een nieuwe vennootschap oprichten. De...

Is een echte gezagsverhouding niet aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de specifieke kennis en ‘vrije rol’ van de opdrachtnemer, dan sluit dat nog niet het bestaan van een fictieve dienstbetrekking uit.

Volgens de Hoge Raad bevat het Besluit Wfsv een speciale regeling voor startende ondernemingen die afwijkt van de hoofdregel volgens welke het premieplichtig loon in jaar t-2 bepalend is of er sprake is van een grote werkgever of niet. Hierdoor kan een startende werkgever worden aangemerkt als grote werkgever.

De Hoge Raad heeft in een arrest geoordeeld dat een uitzendbedrijf huisvestingskosten in rekening mag brengen bij buitenlandse werknemers die tijdelijk op een bouwproject in Nederland te werk zijn gesteld. De zaak draait om de uitleg van het begrip woning volgens de cao Bouwnijverheid.

Een Wajong-gerechtigde loopt toeslagen mis door een nabetaling door het UWV van een ten onrechte in een eerder jaar stopgezette uitkering. Daar het genietingsmoment van de nabetaling het jaar van betalen is, kan de belastingrechter hier niets aan veranderen.

Een van de voorstellen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III betreft het verkorten van de periode waarin werkgevers verantwoordelijk zijn voor de financiering van de lasten en re-integratie op grond van de WGA. Doel hiervan is het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Een concept van het wetsvoorstel is op 25 april in consultatie gegaan.

Een koeriersbedrijf in de vorm van een VOF heeft ruim zestig vennoten. Volgens de inspecteur was het wel erg onwaarschijnlijk dat de chauffeurs-vennoten als zelfstandige ondernemers waren aan te merken.